Zmień kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmiejsz czcionkę

UDOGODNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

       Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014r. (Dz.U.2014 poz. 491) na podstawie art. 79c ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2014 poz. 243) HomeNet Technologies sp. z o. o. (dalej HomeNet) zapewnia udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.


       W jednostce obsługującej naszych Klientów (Biuro Obsługi Klienta), od poniedziałku do piątku w godzinach od 730-1700 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zapewniamy obsługę osób niepełnosprawnych na stanowisku wyposażonym w urządzenie umożliwiające komunikację z osobą niesłyszącą lub niemówiącą oraz ułatwiające komunikację z osobą słabowidzącą, jak również bezpłatnie dostęp do tłumacza polskiego języka migowego. Osoba niepełnosprawna w celu skorzystania z usług tłumacza polskiego języka migowego zgłasza zamiar skorzystania z tego udogodnienia z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zapewniamy udostępnienie udogodnienia w terminie wyznaczonym przez osobę niepełnosprawną lub z nią uzgodnionym. W przypadku braku możliwości udostępnienia udogodnienia w wyżej wymienionym terminie – zawiadamiamy o tym osobę niepełnosprawną i wyznaczymy możliwy termin udostępnienia udogodnienia lub wskażemy inny możliwy rodzaj udogodnienia. Zapewniamy dostępność Biura Obsługi Klienta dla osób niepełnosprawnych z upośledzeniem narządu ruchu.


       Udostępniamy również w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały w Biurze Obsługi Klienta sporządzone na papierze przy użyciu dużej czcionki oraz w postaci elektronicznej w formacie tekstowym na stronie internetowej
- informacje o wszystkich udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych
- ogólne warunki umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, jej wzór, cennik usług telekomunikacyjnych i regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych.


       Przy zawieraniu umowy o świadczenie usług telefonicznych oraz na każde żądanie osoby niepełnosprawnej oferujemy:

- pomoc osoby reprezentującej HomeNet we właściwym skonfigurowaniu telekomunikacyjnego urządzenia końcowego lub uruchomieniu świadczonej usługi telefonicznej, w jednostce obsługującej użytkowników końcowych lub telefonicznie.

       Na żądanie osoby niewidomej lub słabowidzącej, w terminie 30 dni od dnia złożenia żądania, udostępniamy ogólne warunki umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz jej wzór, cennik usług telekomunikacyjnych i regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych, sporządzone na nośniku elektronicznym w formacie tekstowym, albo na papierze w alfabecie Braille`a albo przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysłania pocztą elektroniczną - w formacie tekstowym.

       Na każde żądanie osoby niewidomej lub słabowidzącej będącej stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej w postaci pisemnej lub elektronicznej udostępniamy:

a) informacje o danych zawartych na fakturze z podstawowym wykazem wykonanych usług telekomunikacyjnych sporządzone na papierze w alfabecie Braille`a lub przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysłania pocztą elektroniczną - w formacie tekstowym (w przypadku zgłoszenia żądania przed rozpoczęciem lub w trakcie okresu rozliczeniowego, za który będzie wystawiona faktura - realizujemy żądanie niezwłocznie po wystawieniu faktury, natomiast w przypadku żądania dotyczącego okresu rozliczeniowego, za który już wystawiono fakturę - w terminie 30 dni od dnia jego zgłoszenia),

b) szczegółowy wykaz wykonanych usług telekomunikacyjnych sporządzony na papierze przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysłania pocztą elektroniczną - w formacie tekstowym.


       Na każe żądanie abonenta będącego osobą niepełnosprawną, w terminie 30 dni od dnia złożenia żądania, przekazujemy abonentowi informację o oferowanych wszystkich udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych, w postaci papierowej lub elektronicznej na udostępniony w tym celu przez Abonenta adres poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że w przypadku osoby niewidomej lub słabowidzącej informacje są sporządzone na papierze w alfabecie Braille`a lub przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysłania pocztą elektroniczną - w formacie tekstowym.

 

       W przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących zasadności realizacji udogodnienia polegającego na:

a)  bezpłatnym dostępie do tłumacza polskiego języka migowego,

lub

b)  udostępnieniu ogólnych warunków umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz jej wzoru, cennika usług telekomunikacyjnych i regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych, sporządzonych na nośniku elektronicznym w formacie tekstowym, albo na papierze w alfabecie Braille`a albo przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysłania pocztą elektroniczną w formacie tekstowym związanych z rodzajem lub stopniem niepełnosprawności osoby żądającej jego realizacji:

HomeNet przed realizacją powyższego udogodnienia ma prawo żądać okazania do wglądu, przez osobę żądającą realizacji udogodnienia, dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm).

 

       Jednocześnie informujemy, że nasza strona internetowa www.home-net.pl  i udostępniane za jej pośrednictwem informacje zostaną dostosowane do wymagań Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0), z uwzględnieniem poziomu AA.

 

Dokumenty do pobrania:

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych


.pdf
  pobierz  

 

Regulamin


.pdf
  pobierz  

Cennik Internet


.pdf
  pobierz  

Cennik Telewizja


.pdf
  pobierz  

Cennik Telefon


.pdf
  pobierz  

Cennik Telefonia komórkowa GSM


.pdf
  pobierz  

Przykładowa Umowa Internet


.pdf
  pobierz  

Przykładowa Umowa Telewizja


.pdf
  pobierz  

Przykładowa Umowa Telefon


.pdf
  pobierz  

Przykładowa Umowa Telefonia komórkowa GSM


.pdf
  pobierz