Zmień kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmiejsz czcionkę

Certyfikat

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Celem HomeNet Technologies sp. z o.o. jest wykonywanie kompleksowych instalacji teleinformatycznych oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych: dostępu do Internetu i Telefonii VoIP w taki sposób, aby spełnić wymagania, potrzeby i oczekiwania klienta.

Pragniemy należeć do grona firm najbardziej przyjaznych i otwartych na potrzeby klienta. Wdrażając Zintegrowany System Zarządzania zdecydowaliśmy się na zarządzanie przez jakość z przestrzeganiem praw ekologii i zapewnieniem bezpiecznych warunków pracy.

 W swoich działaniach zobowiązujemy się do:

§       Oferowania naszym klientom całorocznej, wysoce niezawodnej, bezpiecznej i przyjaznej dla środowiska dostawy sygnału internetowego i telefonicznego oraz podnoszenia standardów świadczonych usług;

Prowadzenia kompleksowej obsługi klienta poprzez identyfikację i spełnianie jego wymagań, potrzeb      i oczekiwań;

§       Spełniania odpowiednich wymagań wynikających z ustawodawstwa i przepisów prawnych dotyczących środowiska, bhp i ppoż. oraz innych wymagań dotyczących wykonywania instalacji teleinformatycznych i usług telekomunikacyjnych, w tym wymagań prawnych związanych z aspektami środowiskowymi;

§       Zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym, monitorowania czynników szkodliwych w środowisku pracy oraz dążenia do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;

§      Zapobiegania oraz ograniczania zanieczyszczenia środowiska poprzez wykorzystanie odpowiednich materiałów do wykonywania okablowania strukturalnego, zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów oraz zużycia nośników energii, inwestowania w nowoczesne technologie przetwarzania, przesyłu i dystrybucji sygnału internetowego;

§       Podnoszenia kwalifikacji wszystkich pracowników poprzez szkolenia i komunikację wewnętrzną, uwzględniania ich roli oraz angażowania do działań na rzecz jakości, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy;

§       Uaktualniania niniejszej Polityki i celów oraz zadań z niej wynikających, ich okresowego przeglądania oraz zapewnienia odpowiednich zasobów i środków do jej realizacji tak, aby spełnić oczekiwany stopień zadowolenia klienta;

§       Zapewnienia ciągłej oceny oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko, oceny zagrożeń wypadkowych i chorobowych oraz bieżącego informowania zainteresowanych o ryzyku zawodowym;

§       Ciągłego doskonalenia Systemu i rozwoju działań w zakresie jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;

§       Zapewnienia warunków i środków do utrzymania, funkcjonowania i ciągłego rozwoju Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

§       Zarządzania przedsiębiorstwem w sposób profesjonalny, ukierunkowany na satysfakcję klienta przy jednoczesnym racjonalnym i efektywnym wykorzystaniu dostępnych zasobów.<!-.

Przyjęte zobowiązania są publicznie dostępne, zrozumiane i realizowane przez pracowników Spółki. Niniejsza Polityka jest zakomunikowana wszystkim osobom pracującym dla lub w imieniu HomeNet Technologies spółka z o.o. w Białymstoku.

Narzędziem zapewniającym osiągnięcie zakładanego celu jest funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania jakością, środowiskowego i bezpieczeństwem opartego na normach PN-EN ISO 9001:2001, PN-EN ISO 14001:2005 oraz PN-N-18001:2004.

icon_pdf.jpg Polityka Zintegrowanego Systemu Zarzadzania ISO HomeNet
wydanie pierwsze z dnia 10 marca 2008
icon_pdf.jpg Certyfikat Systemu Jakości ISO 9001:2000 - HomeNet Technologies sp. z o.o.
ważny od 17 września 2008 - 16 września 2011

Audyt kontrolny

Dnia 27.08.2009 odbył się w naszej firmie coroczny audyt kontrolny z zewnętrznej firmy certyfikującej SGS (www.sgs.com) z wynikiem pozytywnym. W najbliższym roku nasza spółka zamierza przejść z dotychczasowego systemu jakości ISO 9001:2001 na nowy system jakości ISO 9001:2008.

Co to jest ISO ?

Skrót ISO pochodzi od międzynarodowej organizacji standaryzacyjnej - International Organization for Standarization, która jest ogólnoświatową federacją krajowych jednostek normalizacyjnych (organizacji członkowskich ISO).
ISO 9001:2000 jest normą opisującą wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością.
Norma ta kładzie nacisk na podejście procesowe podczas opracowywania, wdrażania i doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością w celu zwiększenia zadowolenia klienta przez spełnienie jego wymagań.